Šiaulės apžvalgos bokštas grasina nelaime?

0
6657
Ar bokštas vis dar saugus lankytojams, patikrinti žadėjo Tytuvėnų regioninio parko atstovai. Kol kas Šaulės bokštas yra parko, o ne savivaldybės nuosavybė.

Akyli keliautojai pastebi, kad Šiaulės apžvalgos bokštas pastaruoju metu jau prašosi remonto. Ar bent jau apžiūros ir keleto trūkstamų detalių priveržimo. „Jei dabartinė situacija bus ir toliau taip palikta likimo valiai, tai kai kurioms konstrukcijoms atsilaisvinus gali įvykti ir nelaimė. Gal net ir su labai tragiškomis pasekmėmis“, – būgštauja keliautojas Stasys P. iš sostinės. Vyras su šeima svečiavosi žmonos gimtinėje ir

Prieš porą savaičių į apžvalgos bokšto aikštelę pakilęs dviejų vaikų tėvas netruko pastebėti, kad po kojomis juda metalinės konstrukcijos. Tuo metu joks smarkus vėjas neūžavo. Pasilenkęs ir akyliau apžiūrėjęs konstrukcijas, bokšto lankytojas pastebėjo, kad kad trūksta ne vieno varžto. „Vaikščiojant viršuje pajutau, kad einant kilnojasi metalinės dalys. Pagalvojau, kad pasivaideno. Vaikai bėgiojo, o aš visiškai atsitiktinai pamačiau, kad varžtas juda. Pradėjau su sūnumi krapštyti ir šiek tiek sunerimau pamatęs, kad iš viso varžtų nebėra. O metalinė dalis – ji juda. Žmona šiek tiek supanikavo ir nulipome žemyn, nes jai nebeatrodė saugu pasilikti viršuje. Internete susiradau kontaktus ir nedelsdamas pabandžiau prisiskambinti Tytuvėnų regioniniam parkui. Norėjau jiems pranešti apie situaciją, bet niekas visą dieną nekėlė telefono. Gal taip ir turi būti, aš nežinau, tačiau nesinori, kad kas nors nukentėtų. Labai prašau paviešinti, gal taip atsakingieji atkreips dėmesį ir bus išvengta kokios tragiškos nelaimės“, – su redakcija susisiekęs savo įspūdžius papasakojo Vilniuje gyvenantis Stasys.

Šiaulės apžvalgos bokštas žmonėms atidarytas 2016 metų gegužę. Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Vy­tau­tas Sto­nys tuomet sa­kė, jog prieš še­še­rius me­tus ap­žval­gos bokš­to idė­ja bu­vo tik ke­lių žmo­nių min­ty­se. Iš 21 met­ro ap­žval­gos bokšt­o at­si­ve­ria fan­tas­tiš­ki Šiau­lė­nų ir Šau­ko­to apy­lin­kių vaiz­dai.

Pačiame bokšto viršuje aikštelės centre keliautojas Stasys pastebėjo, kad konstrukcijoms trūksta varžtų, tad šios konstrukcijos, ant kurių žmonės vaikšto, nėra itin stabilios.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko ini­cia­ty­va bokš­tas pa­sta­ty­tas ne­to­li Ku­di­nų (Šiau­lės) pi­lia­kal­nio, ant pa­čios aukš­čiau­sios – apie 60 met­rų aukš­čio kal­vos. Pas­ta­ty­to bokš­to aukš­tis – 21 met­ras. Tai pri­lygs­ta sep­ty­nių aukš­tų na­mui.

Iš me­ta­lo konst­ruk­ci­jų su­ręs­to bokš­to sta­ty­ba už­tru­ko be­maž me­tus, jo ver­tė – apie 300 tūks­tan­čių eu­rų.

Nuo bokš­to vir­šū­nė­je esan­čios ap­žval­gos aikš­te­lės ma­to­si ne tik gre­ti­mos apy­lin­kės. Gied­rą die­ną ga­li­ma iš­vys­ti ir Rad­vi­liš­kį ar net Šiaulių miesto dalį Rė­ky­vą, di­džią­ją da­lį Go­mer­tos kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nio. Nuo bokš­to ta­ke­liu ga­li­ma pa­siek­ti Ku­di­nų (Šiau­lės) pi­lia­kal­nį. Ne­to­lie­se yra Var­pi­nės kal­nas, šiek tiek ato­kiau – Kar­tu­vių kal­nas. Šiau­lė­nų ir Šau­ko­to apy­lin­kė­se iš­si­dės­čiu­sius ob­jek­tus ga­li­ma pa­siek­ti ir au­to­mo­bi­liu, ir dvi­ra­čiu.

Pa­reng­tos dvi tra­sos (vie­na – apie 22 ki­lo­met­rų, ki­ta – apie 17 ki­lo­met­rų), ap­jun­gian­čios įdo­mius lan­ky­to­jams ob­jek­tus: Dik­ta­riš­kių, Šiau­lė­nų dva­rus, Šiau­lė­nų Še­me­tų kop­ly­čią bei kraš­to mu­zie­jų.

Šį bokštą regioninis parkas norėtų perduoti Radviliškio rajono savivaldybei, tačiau pats procesas yra užstrigęs. Dalis politikų nevengė atviros kritikos tikindami, kad perduodamas turtas nėra idealios būklės. Tiesa, Tarybos nariams tada užkliuvo ne trūkinėjantys varžtai, o atsilupę dažai.

Savivaldybės atstovai tvirtina, kad nėra gavę pranešimų apie bokšto nesaugumą. Lino Garbenio, mero patarėjo komentaras apie Šiaulės bokštą: „Radviliškio rajono savivaldybė nėra gavusi pranešimų, kad bokštas būtų nesaugus. Bokštas nėra perduotas Savivaldybei ir jis priklauso Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai, kuriai priklauso ir Tytuvėnų regioninis parkas, jie ir turi užtikrinti bokšto saugumą. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija pernai buvo išreiškusi pageidavimą, kad Savivaldybė perimtų šį turtą, tačiau rajono vadovai šį klausimą pažadėjo svarstyti tik po to, kai direkcija atnaujins bokštą: perdažys medines konstrukcijas, patikrins konstrukcijų saugumą, atnaujins tas dalis, kurias būtina atnaujinti. Kol kas šie darbai nepadaryti.“

Parko atstovai pažadėjo iš karto reaguoti. Vytautas Stonys, Tytuvėnų regioninio parko patarėjas, gavęs informaciją apie nutrūkusius varžtus, patikino, jog važiuos nedelsdamas ir informuos, kai tik bus suremontuota.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia