Botanikos sodui gresia išnykimas: rengiama peticija

0
891
Šiaulių universiteto botanikos sodas ne tik kviečia į ekskursijas, bet siūlo ir edukacinius užsiėmimus, teminius seminarus, arbatų degustaciją, gali pasiūlyti ir aktyviai praleisti laisvalaikį: palaipioti laipiojimo siena, pažaisti lauko žaidimus. Lietuvos universitetų Botanikos sodų asociacijos nuotr.

Ilgametis Šiaulių miesto tarybos narys ir Šiaulių universiteto docentas Alfredas Lankauskas išreiškė viešą susirūpinimą Botanikos sodo ateitimi – rengia peticiją. Šiaulių miesto savivaldybės ir Seimo prašoma imtis veiksmų, siekiant išsaugoti šį unikalų Šiaulių miesto kampelį.

Prestižo reikalas

„Kiekvienas Lietuvos pilietis, kaip ir kiekvienas šiaulietis, norėtų, kad jo miestas būtų gražus, patrauklus ne vien savo išore, bet ir spinduliuotų mokslo, kultūros ir dvasinių vertybių šviesa. Šioms kilnioms idėjoms įsikūnyti, anot Tumo Vaižganto, reikalingi „deimančiukai“ ir šviesuliai. Vienas iš tokių šviesulių yra Šiaulių universiteto Botanikos sodas. Turėti Botanikos sodą yra miesto kultūrinės brandos ir prestižo reikalas. Šiuo sunkiu Šiaulių universitetui laikotarpiu botanikos sodui gresia išnykimas.

Kreipiamės į visų lygmenų Lietuvos valstybės institucijas, visus gamtos mylėtojus norėdami pabrėžti problemos išskirtinumą ir prašydami išsaugoti šį unikalų Šiaulių miesto kampelį”, – prašo peticijos autorius, ilgametis Šiaulių miesto tarybos narys ir Šiaulių universiteto

Botanikos sodas ilgus metus yra vienas didžiausių turistų traukos objektų.

docentas Alfredas Lankauskas.

Peticija adresuota Šiaulių miesto savivaldybei ir LR Seimui. Šią peticiją jau yra pasirašę 19 žmonių. Ją galima pasirašyti čia.

Šiaulių Universiteto botanikos sodas – reprezentacinė ir edukacinė tyrimų bazė – pradėta kurti dar 1961 m. Bendras sodo plotas – 6,54 ha, jame auginama per 4000 įvairių rūšių ir veislių augalų. Sėklų mainai vykdomi su daugiau nei 250 pasaulio botanikos sodų.

Neaiški ateitis

Botanikos sodo ateitimi viešai susirūpinta prieš porą mėnesių.  Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rius dr. Mar­ty­nas Kaz­laus­kas yra viešai minėjęs, kad yra ren­gia­mas do­ku­men­tas, kad Šiaulių universitetui jun­gi­antis su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu bus at­si­sa­ko­ma Bo­ta­ni­kos so­do. At­si­sa­ky­mas esą ga­li bū­ti įvai­rus: so­das ga­lė­tų bū­ti per­duo­da­mas val­dy­ti ki­tai įstai­gai.

Apie Bo­ta­ni­kos so­dą bu­vo kal­bė­ta ir ko­vo 6 die­ną vy­ku­sia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je, kur svars­ty­ti trys klau­si­mai – dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to struk­tū­ros pa­kei­ti­mo, dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to 2020 me­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų są­ma­tos svars­ty­mo ir tvir­ti­ni­mo ir dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to bei Šiau­lių uni­ver­si­te­to su­si­ta­ri­mo dėl Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jos 2020–2024 me­tų rai­dos pla­no svars­ty­mo ir tvir­ti­ni­mo.

Ko­kiu bū­du bus tvar­ko­mi su Bo­ta­ni­kos so­du su­si­ję rei­ka­lai, kaip tai vyks ir ka­da, dar nėra aišku.

Naujausiame savaitraščio „Visuomenės balsas“ numeryje

Palikti komentarą

avatar